พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:38  
ฉลองศาสนนาม นักบุญอันนา ซิสเตอร์ณัฐฐา  สินบำรุง และซิสเตอร์ดิษราภรณ์  ศรีประมงค์

  

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมแสดงความยินดี โอกาสฉลองศาสนนาม นักบุญอันนา
แด่ ซิสเตอร์ณัฐฐา  สินบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
และซิสเตอร์ดิษราภรณ์  ศรีประมงค์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559