พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 18:35  
กิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง

  

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรม
"ตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุข สู่ความพอเพียง"
 ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี
เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะของการประกอบอาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีวินัยในตนเอง วางแผนการทำงาน และแก้ปัญหา พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในการนำรายได้สมทบทุนให้กับบ้านพักคนชราหนองคล้า จันทบุรี และสมทบทุนให้กับศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลจันทบุรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม