พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09:24  
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และวันอนุรักษ์ภาษาไทย

  คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และวันอนุรักษ์ภาษาไทย
ส่งเสริมสาระการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสร้างอุปนิสัยรักการอ่าน ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย
จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ภาษาไทยอะไรเอ่ย ต่อคำคล้องจอง ปริศนาคำทาย รู้หรือไม่ อ่านหนังสือ มีประโยขน์อย่างไร ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
ระหว่างวันที่ 26 และ29-30 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย