พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 11:25  
กิจกรรมฉลองเทิดทูนกางเขน

  

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ร่วมกิจกรรม
"ฉลองวันเทิดทูนกางเขน"
ในโครงการวันสำคัญทางศาสนา ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่  13 กันยายน 2559
เพื่อเป็นการเทิดเกียรติกางเขนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยชูได้สิ้นพระชนม์ด้วยความรักต่อมนุษย์
และเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอด โอกาสนี้เป็นระลึกถึงคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ที่มีจิตตารมณ์ดำเนินชีวิตบนหนทางแห่งไม้กางเขน บนเส้นทางแห่งการรับใช้ ความรัก และการให้อภัย โดยยึดแบบอย่างคุณธรรมตามพระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน ในประเทศไทย