พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10:19  
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3)

  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร่วมกิจกรรมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3)
 
 ณ  โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2553
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้ปฏิบัติฐานการเรียนรู้เรื่องเงื่อน การปฐมพยาบาล และการทดสอบสมรรถภาพ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จัดเป็นแนวทางหนึ่งที่สนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย