ทั้งหมดมี 41 รายการ มี 41 หน้าและอยู่หน้าที่ 1
 
พิมพ์
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:07  

  


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ร่วมกิจกรรม
"บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง"


ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และภูมิใจในผลงานของตนเองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

- 19 กรกฎาคม 2558
หน้าที่:  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  ถัดไป >>