ทั้งหมดมี 41 รายการ มี 3 หน้าและอยู่หน้าที่ 1
 
พิมพ์
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:07  

  


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ร่วมกิจกรรม
"บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง"


ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และภูมิใจในผลงานของตนเองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

- 19 กรกฎาคม 2558
- 18 กรกฎาคม 2557
- 17 กรกฎาคม 2557
- 16 กรกฎาคม 2557
- 29 สิงหาคม 2556
- 28 กรกฎาคม 2556
- 20 กรกฎาคม 2556
- 13 กรกฎาคม 2556
- 5 กรกฎาคม 2556
- 7 มิถุนายน 2556
- 7 มิถุนายน 2556
- 29 สิงหาคม 2555
- 29 สิงหาคม 2555
- 23 สิงหาคม 2555
หน้าที่:  1 2  3  ถัดไป >>