พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:33  
กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ชั้น ม.2-ม.3 ปีการศึกษา 2557

  


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีจำนวน 8 ฐาน ดังนี้
1. ฐานเพ้นท์รองเท้าผ้าใบคู่เก่า
2.ฐานแจกันจากแกนทิชชู
3.ฐานกล่องร้อยเชือก
4.ฐานTriangle Return
5. ฐานวุ้นกะทิ
 โดยมีคุณจอมขวัญ  เหล่าชินชาติ ผู้ปกครองเด็กหญิง
ปณิตา เหล่าชินชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
6. ฐานถั่วแปป โดยมีคุณพัชรินทร์  ส่องสว่าง  ผู้ปกครองเด็กหญิงมธุรดา  ส่องสว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้

7. ฐานห่อเหรียญโยนทาน โดยมีคุณน้ำทิพย์  บุญมี  ผู้ปกครองเด็กหญิงศศิธร  คีรีแลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้

8. ฐานน้ำพริกแกงหลากหลาย โดยมีคุณนันฐชฎาพร  บุญเกิด  ผู้ปกครองเด็กหญิงมธุรดา  ส่องสว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 7 ฐาน ดังนี้
1. ฐานกระถางสวยจากขวดน้ำ
2. ฐานดอกไม้การบูรจากผ้าใยบัว
3. ฐานไม้กวาดจากขวดพลาสติก
4. ฐานกระจกร้อนไอศกรีม
5. ฐานกระเป๋า D.I.Y
6. ฐานดอกไม้จากเชือกฟาง โดยมี
คุณสร้อยสน  ประกอบกิจ
 ผู้ปกครองเด็กหญิงจันทร์ทิมา  สุวรรณมาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
7. ฐานร้อยพวงมาลัย โดยมี คุณเจริญผล  ทิพย์ไสยาศน์
 ผู้ปกครองเด็กชายรังสรรค์  แสงเทียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้