พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:28  
กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ชั้นป.4-ป.5 ปีการศึกษา 2557

  


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวน 9 ฐาน ดังนี้
1. ฐานกล่องกระดาษทิชชูจากแกนกระดาษ
2.ฐานแต่งกระจกด้วยเศษผ้า

3.ฐานสมุดดอกไม้แห้งจากกระดาษเหลือใช้
4.ฐานปั้นแป้งเป็นที่พับกระดาษ
5. ฐานถักไหมจีน
6. ฐานปฏิทินรีไซเคิล
7. ฐานกรอบรูปจากกล่องกระดาษ
8. ฐานกล่องดินสอบจากขวดแชมพู
9. ฐานดอกไม้จากหลอด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวน 10 ฐาน ดังนี้
1. ฐานกรอบรูปจาก CD
2.ฐานกุ้งหลอด
3. ฐานที่ใส่ของจากไม้จิ้มฟัน
4. ฐานโมบายปลาจากขวดน้ำ
5. ฐานกระถางจากขวดน้ำ
6.ฐานดอกไม้จากขวดน้ำ
7.ฐานกระดาษมหัศจรรย์
8. ฐานขนมต้ม โดยมีคุณยุพิน  พานทอง  ผู้ปกครองเด็กหญิง
ภูชิษา พานทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้

9. ฐานกล่องใส่เครื่องเขียน
10.ฐานที่จับหูกระทะจากเศษผ้า