พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:07  
กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปีการศึกษา 2558

  


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ร่วมกิจกรรม
"บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง"


ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และภูมิใจในผลงานของตนเองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต