พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 10:59  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.1
ปีการศึกษา 2555

  


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีจำนวน 8 ฐาน ดังนี้
1. ฐานแจกันและดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
2.ฐานแกน ๆ กลม ๆ
3.ฐานที่คั่นหนังสือจากวัสดุธรรมชาติ
4.ฐานกระเป๋าเงินจากขวดน้ำ
5.ฐานพวงกุญแจจากลูกยางพารา
6.ฐานเกลือหอมดับกลิ่น
7.ฐานตะลุยสวนผลไม้
8.ฐานผัดสปาเก็ตตี้ โดยมีคุณนภัสร  ทิวโชติ  ผู้ปกครองของ เด็กหญิงรวิปรียา  ธีระยุทธเดช นักเรียนชั้นม.1/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้