พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 08:18  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.2
ปีการศึกษา 2555

  


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีจำนวน 8 ฐาน ดังนี้
1. ฐานประดิษฐ์รีไซเคิล
2.ฐาน (OTOP)
3.ฐานดอกกระถินจากเศษดินสอ
4.ฐานกระเป๋าเงินจากขวดน้ำโดยมีคุณมาลี  ศักดิ์อัศวาพาหุ  ผู้ปกครองเด็กชายปุญญพัฒน์  สุขเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
5.ฐานตุ๊กตาแมลงจากเม็ดยางพารา
6. ฐานเก้าอี้น้องโฟม