พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 08:24  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.3
ปีการศึกษา 2555

  


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2555

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีจำนวน 8 ฐาน ดังนี้
1. ฐานกล่องรีไซเคิลสวยด้วยมือฉัน
2.ฐานเก้าอี้น้องโฟน
3.ฐานหมวกสวยจากกล่องน้ำ
4.ฐานกลม ๆ แบน ๆ
5.ฐานก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงโดยมีคุณผาสุก   เผื่อแผ่ ผู้ปกครองเด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีปลัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
6. ฐานบัวลอยไข่หวานโดยมีคุณวิมล  ธรรมศิริ   ผู้ปกครองเด็กหญิงกาญจนา ธรรมศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้