พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 08:18  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.5 ปีการศึกษา 2556

  


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีจำนวน 10 ฐาน ดังนี้
1. ฐานกล่องแจ๋ว   2.ฐานพวงกุญแจกุ้งหลอด  3.ฐานสมุดโน้ต (กระดาษเหลือใช้)
4.ฐานกลม ๆ แบน ๆ 5.ฐานกระถางต้นไม้จากขวดน้ำ 6. ฐานน้ำยาอเนกประสงค์
7. ฐานดอกไม้ติดป้ายนิเทศ (กระดาษเหลือใช้) 8. ฐานกรอบรูปจากกล่องกระดาษ
9. ฐานขนมบัวลอย
โดยมีคุณอภิรมย์  วงศ์หงส์ ผู้ปกครองเด็กชายพันธกานต์ คงทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
10. ฐานขนมบวดชีกล้วยไข่ใส่มะพร้าวอ่อน โดยมีคุณสมพร  สามารถ   ผู้ปกครองเด็กชายภานุพงศ์  โตสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้