พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 08:35  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.6 ปีการศึกษา 2556

  


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีจำนวน 9 ฐาน ดังนี้
1. ฐานพวงกุญแจปั้นแป้ง   2.ฐานเย็บผ้าพาเพลิน  3.ฐานที่ใส่ปากกาจากแกนกระดาษ
4.ฐานกล่องหรรษา 5.ฐานโมบายจากไหมพรม 6. ฐานป้ายชื่อจากฟิวเจอร์
7. ฐานเทียนหอมไล่ยุง  8. ฐานขนมตะโก้โดยมีคุณสายชล  พานทอง   ผู้ปกครองเด็กชายภานุพงศ์ พานทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
9. ฐานกล้วยฉาบ

โดยมีคุณวริศรา  จิรวณิชย์กุล  ผู้ปกครองเด็กหญิงธัญวรัตน์  จิรวณิชย์กุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้