พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:14  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.1 และป.2 ปีการศึกษา 2556

  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวน 10 ฐาน ดังนี้
1. ฐานน้ำยาปรับผ้านุ่ม   2.ฐานแ้ป้งปั้นพวงกุญแจ  3.ฐานที่รองแก้วจากหลอด
4.ฐานดอกไม้จากถุงพลาสติก 5.ฐานกล่องอเนกประสงค์ 6. ฐานลูกข่างแผ่นซีดี
7.ฐานOrigami (โอริงามิ)พับกระดาษเพิ่มพลังจินตนาการ 8. ฐานกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อน  
โดยมีคุณศรีนวล  ทองมาก   ผู้ปกครองเด็กหญิงพรรรณรมณ ตรัยรัตน์อภิวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
9. ฐานบัวลอยเผือก

โดยมีคุณอรอุมา  ดอกดิน  ผู้ปกครองเด็กหญิงอรปรียา  ดอกดิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
10. ฐานน้ำสมุนไพร
โดยมีคุณศศิธร  นาเถื่อน  ผู้ปกครองเด็กหญิงชุติมา  ถึกหลาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 10 ฐาน ดังนี้
1. ฐานที่คั่นหนังสือจากไม้ไอติม   2.ฐานปกสวยด้วยมือเรา 
3.ฐานออมสินจากขวดน้ำ  4.ฐานที่ใส่ดินสอจากถ้วยมาม่า
5.ฐานกรอบรูปจากกล่องลัง 6. ฐานไข่ครกชาววัง
โดยมีคุณวันดี ใจดี   ผู้ปกครองเด็กหญิงพรนภัส  ใจดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
7. ฐานข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง
โดยมีคุณพัชชาภา  เสียงประสิทธิ์  ผู้ปกครองเด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สรรพศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
8. ฐานบัวลอยไข่หวาน
โดยมีคุณรัตนา  โรบินสัน  ผู้ปกครองเด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
9. ฐานข้าวผัดสามสหาย
โดยมีคุณสายชล พานทอง  ผู้ปกครองเด็กชายสิทธิโชค  พานทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้

10. ฐานกล่องมหัศจรรย์