พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:53  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง อนุบาล 1- 3  ปีการศึกษา 2556

  


นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
ฐานที่ 1 แมลงปอจากช้อน
ฐานที่ 2 แมลเต่าทอง
ฐานที่ 3 ดอกไม้จากถุงนม
ฐานที่ 4 ที่วางของจากไม้ไอติม
ฐานที่ 5 ดอกไม้จากมือ
ฐานที่ 6 กล่องของใช้จากไม้ไอติม
ฐานที่ 7 ที่คั่นหนังสือ
ฐานที่ 8 กังหันลม
ฐานที่ 9 สิงโตจากจานกระดาษ
ฐานที่ 10 ที่คั่นหนังสือจากไม้ไอติม