พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:57  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.3-ป.4  ปีการศึกษา 2556

  


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 13 ฐาน ดังนี้


1.ฐานกรอบรูปสามมิติ  2.ฐานเข็มกลัดแฟนซี  3.ฐานแปลงโฉมดินสอสั้น
4.ฐานข้อมือสุดเก๋  5.ฐานที่ใส่ดินสอ   6. ฐานกุ้งจากหลอด
7.ฐานพวงกุญแจแยมโรล   8.ฐานน้ำยาปรับผ้านุ่ม  9.ฐานกระปุกออมสิน 
10. ฐานโมเดลจากไม้ไอศกรีม  11. ฐานโอริงามิ ฝึกความคิดประดิษฐ์งานพับ 
12. ฐานกรอบรูป  โดยมี คุณธนัชภรณ์  แต่งตั้ง 
ผู้ปกครองเด็กชายธนภัทร แต่งตั้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
13. ฐานที่คั่นหนังสือ 
โดยมี คุณประภาวดี  ชอบชื่น 
ผู้ปกครองเด็กหญิงพชรพร  ชอบชื่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวน 10 ฐาน ดังนี้
1.ฐานมันแกงบวด  2.ฐานโมบายขวดน้ำ 
3.ฐานบาบีคิว

โดยมี คุณอรทัย  ประสานศิลป์  
ผู้ปกครองเด็กหญิงจุฑามาศ  พ่วงฟัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
4.ฐานสาคูไส้หมู โดยมี คุณยุพิน  พานทอง  
ผู้ปกครองเด็กหญิงภูชิษา  พานทอง
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดย
5.ฐานกล้วยไม้   6.ฐานที่คั่นหนังสือพอเพียง  7.ฐานพวงกุญแจพิซซ่า 
8.ฐานดอกไม้ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม  9.ฐานตัวหนอนจัดระเบียบ
10.ฐานว่าวหรรษา