พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:28  
บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.1-ม.3  ปีการศึกษา 2556

  


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 8 ฐาน ดังนี้


1. ฐานขนมกล้วย  2. ฐานกลม ๆ แกน ๆ   3.ฐานตุ๊กตาไม้ไผ่
4. ฐานถักสร้อยข้อมือ   5. ฐานกล่องดินสอจากไม้ไอศกรีม
6. ฐานตะลุยสวนผลไม้ 7. ฐานลอดช่อง
โดยมี
คุณจรรยา  ฉายแสง 
ผู้ปกครองเด็กชายจักรกฤษณ์  ฉายแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน

8. ฐานขนมตะโก้  โดยมี คุุณกุสุมา  หลิมชัยสุวรรณ 
ผู้ปกครองเด็กหญิงปณิตา  จุฑานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวน 6 ฐาน ดังนี้
1. ฐานดอกไม้จากหลอด  2. ฐานดอกไม้จากกระดาษทิชชู   3.ฐานแจกันจากขวด
4. ฐานหนึ่งแกนหนึ่งนิทาน   5. ฐานสิ่งประดิษฐ์จากแผ่นซีดี
6. ฐานขนมบัวลอย
โดยมี
คุณอุไรวรรณ กุลศรี 
ผู้ปกครองเด็กหญิงวาลิกา  กุลศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 8 ฐาน ดังนี้
1. ฐานกล่องมหัศจรรย์  2. ฐานโอริงามิ พัฒนาความคิดประดิษฐ์งานพับ 
  3.ฐานถุงผ้าอเนกประสงค์
4. ฐานตกแต่งด้วยกระดาษม้วน 5. ฐานนาฬิกาไอศกรีม
6. ฐานลูกยางหรรษา  7.ฐานกุ้งหลอด
8. ฐานขนมเทียน
โดยมี
คุณวิภา  สิริโรจน์รัตน์ 
ผู้ปกครองเด็กชายคมเดช  สิริโรจน์รัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน