พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:37  
กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ชั้นป.6-ม.1 ปีการศึกษา 2557

  


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร่วมกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และภูมิใจในผลงานของตนเอง
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่่างหลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะของฐานการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
นักเรียนได้สมัครใจที่จะร่วมปฏิบัติฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีจำนวน 10ฐาน ดังนี้
1. ฐานเข็มกลัดหนุงหนิง
2.ฐานถุงผ้าใส่มือถือ
3.ฐานชามใส่ของจากใบไม้
4.ฐานเปเปอร์มาเช่
5. ฐานดอกไม้จากถุงพลาสติก
6. ฐานพวงกุญแจจากไหมพรม
7. ฐานสมุดทำมือ

8.ฐานกระเป๋าใบจิ๋วจากกล่องนม โดยมีคุณประภาวดี  ชอบชื่น ผู้ปกครองเด็กชาย
ธนโชติ  ชอบชื่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้
9. ฐานที่ใส่ดินสอจากกระดาษหนังสือ
10. ฐานขนมสาคูเปียก โดยมีคุณอภิรมย์  วงศ์หงส์  ผู้ปกครองเด็กชายพันธกานต์ คงทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนโดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในฐานนี้