ทั้งหมดมี 36 รายการ มี 4 หน้าและอยู่หน้าที่ 1
 
พิมพ์
กิจกรรมทำนาเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 14:53  

  
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยร่วมกับส่วนราชการอำเภอนายายอาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตตำบล สนามไชยและตำบลกระแจะร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการทำนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านหนองโพรง หมู่ 2 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านซึ่งเป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติ   ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559

กิจกรรมทำนาเฉลิมพระเกียรติ - 9 สิงหาคม 2559
- 11 มกราคม 2559
คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน - 18 พฤศจิกายน 2558
- 27 สิงหาคม 2558
- 24 สิงหาคม 2558
- 18 สิงหาคม 2558
- 14 สิงหาคม 2558
- 13 สิงหาคม 2558
- 27 มกราคม 2558
- 2 ธันวาคม 2557
หน้าที่:  1 2  3  4  ถัดไป >>