พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 12:22  
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โอกาสวันพ่อ

  


คณะครู นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
โอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ