พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 10:15  
กิจกรรมสัมผัสชีวิตชาวนา

  


คณะครูและตัวแทนนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรม
"สัมผัสชีวิตชาวนา"
ณ ที่นา ตำบลชำห้าน อำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์ และโครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนเสียสละตนเอง และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ได้รับการพัฒนาด้านจิตใจให้เจริญเติบโต
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีจิตสำนึกต่อสังคม
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสัมผัสชีวิตประสบการณ์การทำนา