พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 12:51  
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  


ผู้บริหาร คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมมีจิตสาธารณะ
"ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ"โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ณ ป่าชายเลนบ้านตะกาดเง้า หมู่ 1 ต.ตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทป่าชายเลน เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมทำให้ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการมีจิตสาธารณะ