พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 17:00  
กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก ครั้งที่ 1 2558

  


คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและกลุ่มสภานักเรียน
ร่วมกิจกรรมกิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก
 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรัก และการ
แบ่งปันและมีจิตเมตตาไปยังคนชรา