พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 20:12  
สัมผัสชีวิตชาวนา ครั้งที่2

  

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ร่วมกับ โรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ได้แก่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี และ โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ จันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สัมผัสชีวิตชาวนา ในการเตรียมพื้นที่สำหรับการหว่านข้าว ณ ท้องนาโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อปลุกพลังจิตสำนึก รัก ในอาชีพสุจริต และสำนึกถึงบุญคุณของผู้ประกอบอาชีพนี้ที่ทำให้คนไทย ได้มีข้าวรับประทานเพื่อการดำรงชีวิต โอกาสนี้ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุนลูกพ่อลัมแบรต์ และพนักงานทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนร่วมให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี