พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:37  
คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนายายอาม

  

นักเรียนแกนนำโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ได้แก่   เด็กชายพลพล  สนิทเหลือ ชั้น ม.2/1 ตำแหน่งรองประธาน
เด็กหญิงศรุตา  ขาวสุทธิ์  ชั้น ม.2/1 ตำแหน่งเลขานุการ
เด็กหญิงบุญยาพร  สิทธิ์พร  ชั้น ม.2/1 ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
เด็กชายธราธร วงค์เกาะสุวรรณ ตำแหน่งเหรัญญิก

เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลนายายอาม เพื่อให้นักเรียนแกนนำได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นของตนเอง