พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 14:53  
กิจกรรมทำนาเฉลิมพระเกียรติ

  
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยร่วมกับส่วนราชการอำเภอนายายอาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตตำบล สนามไชยและตำบลกระแจะร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการทำนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านหนองโพรง หมู่ 2 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านซึ่งเป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติ   ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559