พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 18:58  
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย

  

เมื่อวันที่ 14 และ 16 กรกฎาคม 2558


นักเรียนระดับปฐมวัย ปีที่ 1-3 ได้ไปทัศนศึกษาที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์กับสิ่งใหม่
ๆ เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอกห้องเรียน ถ่ายทอดสิ่งที่พบเห็นให้กับผู้อื่นได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมกับวัย