พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 17:03  
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2558

  


นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สวนเสือศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ใหม่ นอกชั้นเรียน สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฝึกพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการกลุ่ม รู้จักวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญาหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง

http://www.lambert.ac.th/2011/News5/news_item.asp?NewsID=92

Posted by โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย on 25 พฤศจิกายน 2015