พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15:11  
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.1-อ.3 ปีการศึกษา 2559

  
นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ระดับอนุบาลปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง)  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ใหม่ นอกชั้นเรียน สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฝึกพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการกลุ่ม รู้จักวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญาหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง