พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 12:23  
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 / 2557

  


โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พ่อ แม่
ผู้ปกครอง และสถานศึกษา เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา และเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับพ่อ แม่ ผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ระเบียบวาระการประชุม เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องการเตรียมงานครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้งโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย และแนวทางการประชาสัมพันธ์โรงเรียน