พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 12:41  
ตรวจเยี่ยมติดตามการสอนภาษาจีนครูอาสาสมัครจีน

  


คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แก่
1. นางยุพา  ราชู ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนนโยบายพิเศษ
2. นางสีรีธร   เบญจางคประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวเยาวภา   จงพัฒนกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4. นายศราวุธ  สุจริต  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการสอนภาษาจีนครูอาสาสมัครจีนในด้านการจัดการเรียนรู้และด้านผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ประเมินความพึงพอใจของครูอาสาสมัครจีน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูอาสาสมัครจีน 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย