พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 12:00  
เครือข่ายผู้ปกครองมอบเงินสมทบสร้างโรงยิม30,000บาท

  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ได้แก่
 คุณปริญทิพย์  เจียรักสุวรรณ ประธานกรรมการ
คุณวนิดา  ลิมปนวัสส์ ที่ปรึกษากรรมการ
คุณชลาธร  หิริโอตัปปะ รองประธาน
คุณณัทธยา  วงศ์บุญรอด ฝ่ายเหรัญญิก
คุณนิตยา ศรีวรรณเจริญ ฝ่ายปฏิคม
คุณประเสริฐศักดิ์  รัตโนภาส กรรมการ
คุณธนพร  คำเพ็ชร  กรรมการ
คุณอรทัย  ประสานศิลป์  กรรมการ
คุณศิริอร  กรรณิการ์  กรรมการ
คุณสูรพนา  เมินดี  กรรมการ
คุณพิกุล  สมัครพันธุ์  กรรมการ
และ คุณดวงรัตน์  ชำนาญศิลป์  เลขานุการ
ได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ให้กับซิสเตอร์ศรีธารา  รุ่งเรือง  ผู้บริหารโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงยิม และอาคารอเนกประสงค์
ในงานฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557