พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:13  
อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

  


ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
สมศ. รอบ 4
จัดโดย ฝ่ายการศึกษา โรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพยง มนิราช
เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่องเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี