พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:49  
อบรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด

  


ผู้บริหาร คณะซิสเตอร์ คณะครู โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เข้ารับการ
อบรม "การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด
(Thinking School)"  เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2558
 โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญยฤทธิ์   ปิยะศรี เป็นวิทยากรในการอบรม
เน้นการพัฒนาครู โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด การจัดกระบวนการเรียนรู้  กลยุทธ์วิธีการสอนที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กราฟฟิก  (Graphic Organizers) รวมทั้งเครื่องมือวัดผลและประเมินผล