พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 10:00  
รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

  


โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
โดย...สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา สร้างความร่วมมือและเครือข่ายของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558