พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 06:44  
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ครั้งที่ 1/2558

  


โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พ่อ แม่
ผู้ปกครอง และสถานศึกษา เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา และเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับพ่อ แม่ ผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ระเบียบวาระการประชุม เสนอเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
 ในการเลือกคณะกรรมการระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
มติในที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการระดับโรงเรียน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฯ ได้แก่ คุณวนิดา  ลิมปนวัสส์
ประธานกรรมการ ได้แก่ คุณปริญทิพย์  เจียรักสุวรรณ
รองประธานกรรมการ ได้แก่ คุณชลาธร  หิริโอตัปปะ
กรรมการและเหรัญญิก ได้แก่ คุณณัทธยา  วงศ์บุญรอด
กรรมการและปฏิคม ได้แก่ คุณนิตยา  ศรีวรรณเจริญ
กรรมการ และเลขานุการ ได้แก่ คุณชฎาพร  เจนจิรวัฒนา
คณะกรรมการ ได้แก่ นายสิงหา  เรืองเดชา  
นางปานชีวา  บัณฑุธรรม 
นางธนพร  คำเพ็ชร 
นางสาวยุวดี  ทับทอง 
นางพิมพ์ชนก  อาสาสร้อย
นายมาโนช   สมบัติบัวเขียว
นางเตือนใจ   เพ็ชรแสง
และนางจำรัส  แท่งทอง