พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 10:14  
ประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม4ฝ่าย ปีการศึกษา 2558

  


ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
และ ซิสเตอร์วันเพ็ญ  ไชยเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ในการนี้ได้สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดใหม่ ดังนี้
1.นางสาวอุบล  ผังรักษ์  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยงค์   อุ้นวุ้น   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
3. นางประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
4.นางสาวบุญเลิศ โยธารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
5.นางสาวสุรางค์  ศรีสุระ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6.  นางสาวณัฐฐา  สินบำรุง ผู้แทนครู  กรรมการ
7. นางวนิดา  ลิมปนวัสส์  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
8.  นางสาววันเพ็ญ  ไชยเผือก   ผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ได้แก่
1.นางสาววิไลวรรณ  คชบาง  ผู้แทนครู
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  ประจงใจ ผู้แทนครู
3.นางสาวเสาวลักษณ์  คุ้มบ้าน ผู้แทนครู
4.นางสาวชฎาพร  เจนจิรวัฒนา ผู้แทนผู้ปกครอง
5.นางปริญทิพย์  เจียรักสุวรรณ ผู้แทนผู้ปกครอง
6.นางสาวชลาธร  หิริโอตัปปะ ผู้แทนผู้ปกครอง
7.นายกำพล  พานทอง ผู้แทนชุมชน
8.เด็กหญิงศุภนิตา  พฤกษาชาติ ผู้แทนนักเรียน
9.เด็กหญิงโยษิตา  พินทอง ผู้แทนนักเรียน