พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:45  
อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง

  


คณะผู้บริหาร คณะซิสเตอร์ และคณะครู โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดย ทีมวิทยากร จากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
เมื่อวันที่ 3 กรฏาคม 2559
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี