พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:24  
รับการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ2559

  

โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
รับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ประจำปีงบประมาณ2559
รับการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 การตรวจติดตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

โดยคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
1.นายสมชาย  อรุณธัญญา ประธานกรรมการ
2.นางวรนุช  สายทอง  กรรมการ
3.นายปิยวัฒน์  ตันถา  กรรมการและเลขานุการ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558