พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16:47  
แสดงนิทรรศการผลงาน สุขภาพจิตดี กายดี ตามวิถีพอเพียง ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

  

โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน
เรื่อง "สุขภาพจิตดี กายดี ตามวิถีพอเพียง"
เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554
ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมต่อชุมชนท้องถิ่นและจังหวัด
 และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดงนิทรรศการโมเดลสุขภาพเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย จัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับความพอเพียง ครีมอาบน้ำสมุนไพร โลชั่นน้ำมันมะพร้าว สบู่ใสสูตรขมิ้นชัน แชมพูสมุนไพร และงานปั้นกิจกรรมสมาธิ 14 จังหวะ
โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9
(ภญ.วีรวรรณ  แตงแก้ว)  และคณะฯ
ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน