โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย มุ่งมั่นสร้างคนดีมีคุณธรรม ตามแบบอย่างพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้คุณค่าภูมิปัญญาไทย  รักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อม มีจิตสาธารณะ  มีทักษะทางด้านวิชาการ  และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

School  Vision
   Lambertpitchayalai  School aims to produce good people with morals and ethics following the examples of Bishop Lambert de la Motte, to be devoted to the sufficient economy strategy, aware of the values of Thai local wisdom, maintain concern for the environment, ready to be at service for others with the spirit of voluntarism, proficient in academics and the use of foreign languages for communication and finally having life-long skills to live in the social world with happiness.   นโยบายตามแผนแม่บทคือการจัดการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาบุคลากรครูทุกคนให้ทำการสอนได้ดีมีคุณภาพ  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งใจเรียนรู้  ตั้งใจเป็นครูที่ดี  ผู้ปกครองและชุมชนให้ความเชื่อถือไว้วางใจด้านการเรียนการสอน    ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

 1. ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นวิถีของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการรู้จักชื่นชม  อนุรักษ์  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทั้งของผู้เรียนและบุคคลากรโดยจัดกิจกรรมที่เน้นความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม  เน้นกิจกรรมสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยใช้หลักคำสอนและหลักปฏิบัติของทุกศาสนาประยุกต์ในการจัดกิจกรรม
 3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเจตนารมณ์  โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวตกรรมการจัดการเรียนการสอน บูรณาการทุกสาขาวิชาทั้งศาสตร์และศิลป์เข้ากับกิจกรรมหลากหลายด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์  ครอบครัว  ชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น      เข้ามาสนับสนุนอย่างหวังผล  ( Technology Based Learning )
     3.1 จัดการเรียนการสอนตามข้อกำหนดของหลักสูตร  โดยการวิเคราะห์หลักสูตร            ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ( Couse  Syllabus) กระบวนการเรียนการสอน  การวิจัย  และการประเมินผล      ตามสภาพจริงที่มีประสิทธิภาพ

     3.2 สร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สนองความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างทั่วถึงเป็นรายบุคคล  สอดคล้องกับความต้องการของสังคมท้องถิ่น  โดยการประเมินผลร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นตามสภาพจริง

     4. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างรอบด้าน โดยเน้นการจัดบริเวณโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น มีบรรยากาศของวิชาการ   มีห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีตลอดจนแหล่งเรียนรู้หลากหลาย             และเพียงพอ

     5. ส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  มีความก้าวหน้า     ในวิชาชีพและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  โดยพัฒนาจิตสำนึก   อุดมการณ์วิสัยทัศน์     และกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน   มีจรรยาบรรณ  มีขวัญและกำลังใจ

     6. เสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านบริหารและพัฒนาระบบโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐาน         โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้โรงเรียนก้าวสู่ระบบการบริหารแบบสถานศึกษาเป็นฐาน     หรือเป็นศูนย์กลาง  ( School  Base  Management)

     7. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหารจัดการโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้เป็นที่รับทราบของชุมชน


 1. ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 2. พัฒนาและอภิบาลผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม และตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  โดยยึดพระสังฆราชลัมแบรต์   เดอ  ลาม็อต
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการใช้ภาต่างประเทศ พร้อมสู่ประชาคมอาเชียน (AFTA)
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
 5. พัฒนาบุคลากรครูปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล ระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็นตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
 7. พัฒนาบุคลากรตามในหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 8. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 10. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางให้การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา
 11. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น และโครงการพิเศษ
 12. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม


 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ        
ยุทธศาสตร์   ๑ : ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ยุทธศาสตร์  ๒ :  ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์  ๓ :  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง   โรคภัย   อุบัติเหตุ    และปัญหาทางเพศ
ยุทธศาสตร์  ๔  : ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์  ๕  : ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น
ยุทธศาสตร์  ๖  :  ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ ดนตรี / นาฏศิลป์ / กีฬานันทนาการ   ตามจินตนาการ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ยุทธศาสตร์ ๑ :  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ ๒ :  ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญู-กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ยุทธศาสตร์ ๓ :  ผู้เรียนยอมรับความคิดแล วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ยุทธศาสตร์ ๔ :  ผู้เรียนตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษณ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ๕ :  ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาคงวามรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ ๑ :   ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆ รอบตัว
ยุทธศาสตร์ ๒ :   ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม      
ยุทธศาสตร์ ๓:   ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ยุทธศาสตร์ ๔ :  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ๑  :  ผู้เรียนมีความสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู  และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ยุทธศาสตร์ ๒ :  ผู้เรียนมีความสามารถนำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
ยุทธศาสตร์ ๓ :  ผู้เรียนมีความสามารถกำหนดเป้าหมาย  คาดการณ์    ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ
ยุทธศาสตร์ ๔ :  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม   และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

๕ . ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์  ๑ :  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป ตามเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ ๒ :  ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ ๓ : ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ ๔ : ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ยุทธศาสตร์  ๑ :  ผู้เรียนมีทักษะวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ ๒ :  ผู้เรียนมีทักษะทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ยุทธศาสตร์  ๓ :  ผู้เรียนมีทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ยุทธศาสตร์  ๔ :  ผู้เรียนมีทักษะมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่ตนสนใจ

๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ ๑  :  ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ ๒ :  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล     และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ ๓  :  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ยุทธศาสตร์ ๔  :  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ ๕  :   ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ ๖  :   ครูให้คำแนะนำ  คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ ๗  :  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ยุทธศาสตร์ ๘  :  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์  ๙ :  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

๘.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ ๑  :  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ ๒ :  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ ๓ :  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน    แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ ๔ : ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
ยุทธศาสตร์ ๕ :  ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ๖ :   ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๙.  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง   ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ ๑  :  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด
ยุทธศาสตร์ ๒ :  คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ๓ :  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน

๑๐.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ยุทธศาสตร์ ๑   :   หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ๒  :   จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด    ความสามารถและความสนใจ
ยุทธศาสตร์ ๓  :   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ    ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์  ๔ :   สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป   ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์  ๕ :  นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
ยุทธศาสตร์  ๖ :  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

๑๑.  สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ๑ :   สถานศึกษามีการจัดห้องเรียน     ห้องปฏิบัติการ    อาคารเรียนมั่นคง   สะอาด และปลอดภัย     มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง   อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ :  สถานศึกษามีการจัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ ความปลอดภัยของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ ๓ :  สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                         
ยุทธศาสตร์ ๑ :  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ๒ : สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ๓ : สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์๔ : สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์๕ : สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์๖ : สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๑๓.  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ ๑ : สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ ๒ : สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
 ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว   ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   ปรัชญา    และจุดเน้นที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ ๑ :  จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา   และจุดเน้นของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ๒ :  ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

๑๕. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ ๑ :  จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง จุดเน้น ตามแนวทาง  การปฏิรูป การศึกษา
ยุทธศาสตร์ ๒ : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย