โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย นับเป็นโรงเรียนลำดับที่ ๗ ของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ถือกำเนิดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปีการก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี (ค.ศ.๑๘๓๐ - ๒๐๐๓) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระสังฆราช เปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ผู้สถาปนาภคินีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี และเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านโรงเรียนจึงใช้ชื่อตามนามของท่านว่า "โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย" ณ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน บนเนื้อที่ ๗๗ ไร่ ๓ งาน ๑๘.๑ ตารางวา มีประตูทางเข้า และทางออกทางด้านทางทิศตะวันตก จรดถนนนายายอาม-แก่งหางแมว โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย เป็นโรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิแห่งประเทศไทย ในเครือคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เป็นโรงเรียนสหศึกษาและเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา มาตรา ๑๕ (๑) รับนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง ๓-๑๖ ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้จำนวน ๒๒ ห้องเรียน ไม่เกิน ๑,๐๔๐ คน

ปีล่าสุด | ปีแรก