ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2557

1ก.ค.-เดินสวนสนามวันสถาปนา
         ลูกเสือแห่งชาติ
15ก.ค.-กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป.6-ม.1 
17ก.ค.-กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ม.2-ม.3 
          -กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นป.4-ป.6
18ก.ค.-กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป.4-ป.5
          -กิจกรรทัศนศึกษาชั้น ม.1-ม.3 
21-25ก.ค.-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
               วันรักษ์ภาษาไทย
           -กิจกรรมห้องเรียนสะอาดฯ
24ก.ค.-กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.1-ป.2
25ก.ค.-กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.3
28ก.ค.-1ส.ค.-สอบกลางภาค 1/57
7ส.ค.-กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
11ส.ค.-กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญูรู้คุณแม่
          -กิจกรรมตลาดนัดความรักฯ
12ส.ค.-หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ
18-22ส.ค.-กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
                และคณิตศาสตร์ก
               -กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก

              
กิจกรรมลัมแบรต์พิชญาลัย
| กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันอนุรักษ์ภาษาไทย
| กิจกรรมค่ายเยาวชนจันท์ หัวใจสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน
| กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
| กิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารี
| กิจกรรมน้อมรำลึกกวีสุนทรภู่
| กิจกรรมรณรงค์และป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
| กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองปีการศึกษา 2557
| กิจกรรมน้อมรำลึกเทิดทูนพระคุณครู

รางวัลและผลงานของโรงเรียน
| รางวัลชนะเลิศ Taekwondo Championship 2014
| รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2556
| รางวัลเหรียญทองแดง O-NETระดับชาติขั้นพื้นฐาน
| รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
| โรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพระดับดีมากปีงบประมาณ2556
| รางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ฯ
รางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
| รางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับอำเภอนายายอาม
รางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
| รางวัลเชิดชูเกียรติ งานครอบครัวครูรักกางเขนฯ ปีการศึกษา 2556
| รางวัลเหรีญทอง การแข่งขันA -Math  
| รางวัลเหรีญทอง การออกแบบสิ่งของเครืืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
| รางวัลเหรีญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
| รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม การประกวดหนังสั้น
| เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญทอง เรียงความ ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญเงิน การคัดลายมือ ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญทองแดง การคัดลายมือ ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญทองแดง กิจกรรมSpelling Bee ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญทอง การเล่านิทาน ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
จิตอาสา ... พัฒนาตนเอง
| กิจกรรมสัมผัสชีวิตชาวนา  ปีการศึกษา 2557
| กิจกรรมปันน้ำใจ ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
| กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรักครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
| กิจกรรมปันน้ำใจเพื่อสร้างรอยยิ้มให้แด่ผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรักครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
| กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรักครั้งที่ 2
| กิจกรรมปลูกป่าชายเลนถวายเป็นพระราชกุศล
| กิจกรรมสัมผัสชีวิตชาวนา รุ่นที่ 1 และ 2
| กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
| กิจกรรมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
Tablet นักเรียน ป.1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนอนุบาล
บูรณาการ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต
| กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ชั้นป.4-ป.5 ปีการศึกษา 2557
| กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ชั้น ม.2-ม.3 ปีการศึกษา 2557
| กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ชั้นป.6-ม.1 ปีการศึกษา 2557
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.6 ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.1-ม.3  ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.3-ป.4  ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง อนุบาล 1- 3  ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.1 และป.2 ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.6 ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.5 ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.3
ปีการศึกษา 2555
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.2
ปีการศึกษา 2555
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.1
ปีการศึกษา 2555
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  ป.6
ปีการศึกษา 2555
บ้านดิน1
บ้านดิน2
ข่าวสารลัมแบรต์พิชญาลัย
| คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
| สัมมนาเชิงปฏิบัติการเป้าหมายและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง
| รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
| ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม4ฝ่าย ครั้งที่ 2/2557
| ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2557
| สัมมนาค่ายวิชาการผู้บริหารและครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
| โรงเรียนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
| ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม4 ฝ่ายครั้งที่2/2556
| โรงเรียนรับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2556
| ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556
| รงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยรับการตรวจประเมินภายในจากกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ประจำปี2555
| โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
| ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม4ฝ่าย ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2555
| ประชุมผู้ปกครองการใช้Tablet
| ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
| โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
| การอบรมวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555
| พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ทัศนศึกษา
| ทัศนศึกษา ม.1-ม.3  ปีการศึกษา 2557
| ทัศนศึกษา ป.4 - ป.6  ปีการศึกษา 2557
| ทัศนศึกษา ป.1 - ป.2 ปีการศึกษา 2556
| ทัศนศึกษา ป.6 - ม.3 ปีการศึกษา 2556
| ทัศนศึกษา ป.3-ป.5 ปีการศึกษา 2556
| ทัศนศึกษา ชั้นปฐมวัย
| ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 -4 ปีการศึกษา 2555
| ทัศนศึกษาชั้นปฐมวัย
ปีที่ 1 -3 ปีการศึกษา 2555
| ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 ปีการศึกษา 2555
| ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2555
ขอใช้บริการ Mail ของโรงเรียนได้ที่แผนก IT ครับ
แบบสรุปความพึงพอใจผู้ปกครอง2555
ส่วนข้อมูลสารสนเทศ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ งาน กิจกรรม  ปี 2556
เทศกาลธรรมดา
( ลก 14:1,7-14 )

วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง ผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติ จึงตรัสเป็นอุปมากับเขาว่า ‘เมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรส อย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติ เพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วย เจ้าภาพที่เชิญท่านและเชิญเขาจะมาบอกท่านว่า “จงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิด” แล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งที่สุดท้าย แต่เมื่อท่านได้รับเชิญ จงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิด เพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่า “เพื่อนเอ๋ย จงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิด” แล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะทั้งหลาย เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น’ พระองค์ตรัสกับผู้ที่เชิญพระองค์ว่า ‘เมื่อท่านจัดเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำ อย่าเชิญมิตรสหาย พี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมี เพราะเขาจะเชิญท่านและท่านจะได้รับการตอบแทน แต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง จงเชิญคนยากจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิต