พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 10:02  
รางวัลเหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมต้น ระดับเขตพื้นที่ฯ

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงวราภรณ์   กลิ่นขจร
เด็กหญิงสุธารทิพย์   ภูวงษ์ยางนอก
และ เด็กหญิงดารารัตน์  ยุติธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โครงงานคณิตศาสตร์ "เกมปริศนา เลขยกกำลัง"
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555