พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16:30  
เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่ฯ

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กชายพัฒนกิจ   อุทโท
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับ ป.4 - ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี