พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 19:54  
รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2557

  


เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ระดับปฐมวัย เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2557
ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี