พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 13:24  
รองชนะเลิศอันดับ 1วาดภาพ วันสิ่งแวดล้อม

  

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงวิลาวัณย์  พินโปน  นักเรียนชั้น ป.5/2
ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
โอกาสวันสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด จันทบุรี