พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08:51  
รางวัลเหรียญทอง การใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงธนพร  สุดพลสันติกุล
ชั้น ม.2/1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี