พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00  
รางวัลเหรียญทอง การใช้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กชายศิรชัย  ปัญสุวรรณ 
ชั้น ม.1/1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี